Statut

STATUT Stowarzyszenia „NORDIKI” Stowarzyszenie Nordic Walking

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie „NORDIKI” Stowarzyszenie Nordic Walking zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy “Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989r (Dz.U. z 2001r nr 79 poz. 885 z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Kamieniec Wrocławski, ul. Spółdzielcza 21, 55-002

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

§ 5

Stowarzyszenie posiada symbol i pieczęć.

 

Rozdział II

CELE I SPOSOBY działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa,

popularyzacja form aktywności ruchowej, takich jak bieganie, jazda na rowerze, nordic walking

aktywizowanie osób w różnym wieku w zakresie edukacji, kultury i sportu (dzieci, młodzieży i osób dorosłych)

aktywizowanie osób niepełnosprawnych poprzez sport i rekreację jako środek profilaktyczny, podnoszący stan zdrowia społeczeństwa,

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

promowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu,

działalność kulturalna, edukacyjna i zdrowotna,

inicjowanie przedsięwzięć poszerzających bazę sportowo – rekreacyjną,

działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

promocja idei zdrowego społeczeństwa,

nawiązywanie kontaktów z podobnymi Stowarzyszeniami w Polsce i za granicą oraz udział
w międzynarodowych zlotach,

rozwój i promocja krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych,

przeciwdziałanie zjawisku alkoholizmu oraz narkomanii poprzez aktywny tryb życia.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

organizowanie zajęć grupowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

propagowanie zdrowego trybu życia poprzez prelekcje, filmy, pokazy itd.

organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku,

organizowanie bazy sportowo-rekreacyjnej,

współpraca, z organizacjami ( i udzielanie im wsparcia) o podobnych celach działających w kraju i za granicą,

współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi,

działalność promocyjną,

organizowanie i prowadzenie zajęć (treningów), warsztatów, w zakresie rekreacji fizycznej, zgodnie
z zakresem działalności Stowarzyszenia,

prowadzenie własnej strony internetowej jako środka informacji o działalności Stowarzyszenia

Rozdział III

CZŁONKOWIE Stowarzyszenia

§ 8

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

Stowarzyszenie posiada członków:

kandydatów

zwyczajnych

wspierających

honorowych

Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkostwa. Osoby małoletnie musza posiadać zgodę ich przedstawicieli ustawowych.

Decyzję o zmianie statusu kandydata na członka zwyczajnego podejmuje Walne Zebranie na wniosek co najmniej dwóch członków zwyczajnych.

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji,

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

Założyciele Stowarzyszenia uzyskują status członka zwyczajnego.

§9

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia:

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

brania udziału w działalności Stowarzyszenia realizacji jego celów (§ 7),

uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

regularnego opłacania składek.

Członkowie kandydaci nie mają biernego jak i czynnego prawa wyborczego, poza tym posiadają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni (poza obowiązkiem uiszczania składek).

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego jak i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział, z głosem doradczym, w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń (deklaracja
w formie pisemnego oświadczenia), przestrzegania statutu oraz uchwal władz Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 10

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

pisemnie złożonej dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia

wykluczenia przez Zarząd:

z powodu zalegania przez 1 rok z opłatą składek członkowskich

z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia

ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia

utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

śmierci członka, lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienie członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Organy Stowarzyszenia

§ 11

Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Członków,

Zarząd,

Komisja Rewizyjna.

§ 12

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie może zadecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego ogólnej liczby uprawnionych członków.

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej ogólnej liczby uprawnionych członków.

§ 13

W razie gdy, w czasie trwania kadencji, skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze dobrania przez pozostałych członków organu którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę początkowego składu organu.

§ 14

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

członkowie zwyczajni – z głosami stanowiącymi.

§ 15

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 marca.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd:

z własnej inicjatywy,

na pisemny wniosek komisji Rewizyjnej złożony do Zarządu,

na pisemny wniosek złożony do Zarządu przez co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.

Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w pkt.3.

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd pisemnie powiadamia członków, co najmniej na siedem dni przed terminem zebrania.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności:

w pierwszym terminie: co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,

w drugim terminie (wyznaczonym co najmniej pół godziny później), bez względu na liczbę obecnych.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

uchwalenie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,

uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

ustalanie wysokości składek członkowskich,

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 17

Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebranie Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

Zarząd składa się z 5 osób, spośród których, na pierwszym swym zebraniu, wybiera: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, dwóch członków zarządu.

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są: Prezes i jego Zastępca.

Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale.

Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 18

Do kompetencji Zarządu należy:

kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.

reprezentowanie i działanie w imieniu Stowarzyszenia na zewnątrz i w jego imieniu,

przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

proponowanie wysokości składek członkowskich.

§ 19

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na jej pierwszym posiedzeniu komisji.

§ 20

Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości
w działaniu Stowarzyszenia,

występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, względnie
z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia, działań Zarządu

§ 21

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie, a zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia większością głosów.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia wyjaśnień (pisemnie lub ustnie) dotyczących kontrolowanych spraw.

Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna więk­szością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawie­szeniu.

Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień

składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,

wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

§ 22

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

składki członkowskie,

zapisy i spadki,

dotacje, subwencje, darowizny,

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego miesiąca, a w szczególnych przypadkach do końca każdego kwartału. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

Wszystkie środki finansowe gromadzone są i przechowywane na odrębnym koncie bankowym.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Majątek Stowarzyszenia nie może służyć do:

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji,

jego przekazywania,

wykorzystywania na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23

Sposób reprezentowania Stowarzyszenia, oraz zaciągania zobowiązań majątkowych:

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym majątkowych, uprawnionych jest działających łącznie dwóch członków Zarządu.

§ 24

Zasady dokonywania zmian statutu:

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§25

Sposób rozwiązania się Stowarzyszenia:

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

Główny sponsor